Samarbeidstrening

>

Stundom kan ein oppleva at ein lærer nyttige metodar for å få eit betre samarbeid, men det stoppar opp når det skal gjennomførast i det verkelege livet.
Morgongry arrangerer samarbeidstrening for arbeidsgrupper, leiargrupper m.m.Treningar vil gå ut på å kombinera teori med praktiske øvingar, både innandørs og i naturen. Med humor og leik er det lettare å ta innover seg typiske situasjonar som hindrar denne rette kommunikasjonen.
Samarbeidstrening kan gjennomførast over ein eller to dagar, alt etter kva ein har behov for.